ÜLDHOOLDUSTEENUS

Kirjeldus

  •  Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse maksumus

  • Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus haldusaktiga lähtudes teenuse taotleja majanduslikust võimekusest.

Kestvus

Vallavalitsus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu määrus 20.06.2018 nr 31 "Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik

RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid

1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vms);
3) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei    saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav summa ei kata täies ulatuses abivajadust;
4) puuet tõendav dokument koos rehabilitatsiooniplaaniga (kui isikule on määratud puue ja koostatud                rehabilitatsiooniplaan);
5) geriaatrilise hinnangu olemasolul ka vastavasisuline dokument;
6) hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
7) vajadusel muud hooldust vajava isiku esitatud asjasse puutuvad dokumendid.