TOETUSVÕIMALUSED

Innove toetused

AVATUD TAOTLUSVOORUD HARIDUSE VALDKONNAS


Haridus- ja Teadusministeeriumi suunal on hetkel avatud 5 jooksvat taotlusvooru,  kuhu saab taotlusi esitada kuni vabade vahendite lõppemiseni ning samuti on avatud üks tähtajaline voor.

Taotlusvoor "Digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine või olemasoleva lahenduse kõigile Eesti haridusasutustele tasuta kättesaadavaks tegemine" on avatud 28. juunist kuni 28. oktoobrini 2019. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" on avatud 25. juunist 2019 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust saavad taotleda haridusasutused või nende pidajad. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused" on avatud 25. juunist 2019 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust saavad taotleda haridusasutused või nende pidajad. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" on avatud 12. juulist 2018 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust saavad taotleda erakoolide pidajad ja kohalikud omavalitsused. Loe täpsemalt
 
Taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust saab taotleda haridusasutuste keelealasteks koostöötegevusteks ning ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumiseks. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust on oodatud taotlema haridusasutused. Loe täpsemalt

AVATUD TAOTLUSVOORUD TÖÖELU VALDKONNAS

Hetkel on avatud kolm taotlusvooru, neist kaks on jooksvad voorud, mis on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvoor "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" avanes 29. aprillil ning on avatud kuni 29. augustini 2019. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused või kohaliku omavalitsuse üksused. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused" on avatud alates 28. juunist 2018. Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused või kohaliku omavalitsuse üksused. Loe täpsemalt

Väiketoetuse taotlusvoor uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks hoolekande valdkonnas avanes 12. juunil 2018. Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele. Loe täpsemalt  

______________________________________________________________________________
Eraisikud

______________________________________________________________________________

Ettevõtted