KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

________________________________________

Karakatitsa 2020 ja Sibula- ja kalalaat 2020

Projekti kestvus: 01.01.2020 - 31.12.2020
Programmi toetus: 5 310,00€
Projekti kogumaksumus: 5 900,00 €
Omafinantseering: 590,00€

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna jätkusuutlikkusele ning vanausuliste kultuuri säilimisele, tuua paremini esile siinse piirkonna eripära ning aidata kaasa piirkonna maine ja tuntuse tõstmisele. Karakatitsa on ainulaadne sellesarnane sündmus Eestis, mis toob esile siinse piirkonna kalapüügi traditsioonid. Piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära tutvustamine antud kahel üritusel on keskse tähtsusega.

__________________________________________

Vanausuliste kultuuri õpetus Kolkja Koolis

Projekti kestvus: 01.09.2019- 28.02.2021
Toetuse summa:  3175,00 €
Omafinatseering: 476,25 €
Kogumaksumus: 2 698,75€

Projekti eesmärk on vanausuliste kultuuri ja traditsioonide edasiandmine, samuti kirikuslaavi keele säilitamine läbi vanausuliste kultuuriõpetuse korraldamise. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse vanausuliste kultuuriõpetuse huviring ning korraldatakse õppereis Daugavpilsi. Projekt aitab taastada sidemed noorte ja nende etnilise grupi juurte vahel, aidates kaasa vanausuliste kultuuri säilimisele, piirkonna kultuuri- ja looduspärandi väärtustamisele ja eksponeerimisele.

________________________________________

Kasepää puhkeala arendamine

Projekti kestvus: 10.09.2019 - 10.09.2020
Programmi toetus: 8890,30
Projekti maksumus kokku: 10 655,00
Omafinatseering: 1 764,70

Projektiga kavandatakse Noodaranna maaüksusele avalikuks kasutuseks puhke-ja supluskoht, sest hetkel piirkonnas see puudub. Alale paigaldatakse rannakabiin, kaks piknikulauda koos pinkidega, väligrill ja prügikast, et nii kohalikel kui külastajatel oleks võimalus Peipsi ääres vaba aega veeta. Eesmärgi saavutamiseks vald heakorrastab ala ja paigaldab rannakabiini, kaks piknikulauda koos pinkidega, väligrilli ja prügikasti.

________________________________________

Peipsiääre valla puuetega inimeste eluruumide kohandamine

Projekti kestvus: 22.05.2019 - 21.05.2021
Toetuse summa: 57 625,91 eurot
Omafinantseering: 
10 169,28 eurot
Kogumaksumus: 67 795,19 eurot

Projektiga võimaldatakse Peipsiääre vallas elavatele puuetega inimestele eluruumi kohandamist. Projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute ja hügieenitoimingute parendamist. Eluruumide kohandamise tulemusel võimaldatakse puuetega inimestele võrdseid võimalusi oma igapäevaelu korraldamiseks ja parandada ning vähendada hoolduskoormust

__________________________________________

Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus

Projekt „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendus" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest 1 058 964 euro ulatuses.

Projekti kestvus: 31.01.2018 - 01.09.2020
Toetuse summa: 900 119,40 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 158 844,60 eurot 
Valla täiendav panus projekti on ca 50 000 eurot.

Kontakt: Kadi Ploom, e-post: ploom.kadi@gmail.com, tel: +372 5696 4686

Projekti eesmärk:
Peipsi järve ääres tuntud Sibulatee turismipiirkonnas rõhutatakse projekti toel piirkondlikku eripära, kolme omanäolise kultuuriruumi erinevusi ja seoseid. Arendatakse välja Kolkja vanausuliste muuseumi laiendus (vanausulised), Alatskivi lossi sõiduhobuste tall mõisate majandamist tutvustava ekspositsiooniga (mõisakultuur), Kodavere kihelkonna ja keele lood (eesti pärimuskultuur maastikul). Terviklikult planeeritud arendus mõjutab majandusaktiivsuse tõusu kaudu kõiki Peipsiääre ettevõtjaid.

 

Kajastus meedias:

Muuseum eest

Eduard Tubinale kuulunud auto Plymouth

__________________________________________

Alatskivi jäätmejaama rajamine

Projekti nr: 2014-2020.4.03.18-0248
Projekti kestvus: 01.03.2019 - 01.07.2020
Toetuse summa: 
170 812,00 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 56 938,62 eurot
Kogumaksumus: 227 750,62 eurot
Kontakt: Maimu Arro, telefon 517 7824, e-post maimu.arro@peipsivald.ee
Projektijuht: Kristi Võsa, MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, telefon 527 3933, e-post iejhk@hot.ee

Projekti eesmärk:
Peipsiääre valda Alatskivi alevikku Päiksi tee 2a rajatakse jäätmejaam. Projekti eesmärgiks on Peipsiääre valla jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine ning võimaldada inimestel lihtsalt ja mugavalt sorteeritud jäätmeid üle anda. Plaanitav tegevus peaks omakorda vähendama keskkonna reostamist ja risustamist ja suurendama taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

__________________________________________

Alatskivi Kunstide Kooli reorganiseerimine

Projekti nr: EU52190
Projekti periood: 01.09.2018 -30.12.2019

Toetuse summa: 120 000 eurot
Omafinatseering: 208 462.16 eurot
Kogumaksumus: 328 462.16 eurot

Projekti eesmärk: 
Teenuste säästlik korraldamine, selleks koondatakse teenused ühte multifunktsionaalsesse hoonesse-koolihoonesse, kus asuvad üldhariduskool, huvikool ja raamatukogu.Keskkooli ümberkorraldamisel põhikooliks võimaldab loobuda pea täielikult olemasoleva hoone kolmanda korruse kasutamisest üldhariduse andmisel, mis ümberehitatuna on sobilik huvihariduse andmiseks.Teenused on ühes hoones, koolilastel mugav liikuda ühest koolist teise.

Projekti kaasrahastatakse EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.

__________________________________________

Alatskivi Tervisekeskuse arendamine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.12.2019
Toetuse summa: 595 148,40 eurot
Omafinatseering: 135 171,60 eurot
Kogumaksumus: 730 320,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine. Erinevate terviseprobleemide lahendamine on võimalik ühes kohas. Tervishoiutöötajate, sealhulgas hooldusravikeskuse, koostöös on võimalik lahendada ka keerulisi probleeme. Laieneb tervishoiuteenuste valik. Piirkonda lisandub ämmaemanda teenus ja füsioteraapia teenus. Kaasaegne töökeskkond võimaldab piirkonda meelitada pädevaid ja motiveeritud meditsiinitöötajaid.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________

Alatskivi kooli rekonstrueerimine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.08.2019
Toetuse summa: 1 319 206,80 eurot
Omafinatseering: 232 801,20 eurot
Kogumaksumus: 1 552 008,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Teostatavad tegevused on õppehoone rekonstrueerimine ja õppehoone sisustamine.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________