NOODARANNA DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre Vallavolikogu 04.05.2017.a. otsusega nr 13 on algatatud  Kasepää alevikus Noodaranna (kat.tunnus 58701:003:0068)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on rajada Noodaranna kinnistule supluskoht ja teenindav taristu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Maaüksuse planeeritava ala suurus on 7162 m2

Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või kultuuripärandit.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 07.05.2019 korraldusega nr 204 vastu Noodaranna kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Kasepää alevikus. Planeeringu eesmärgiks on rajada Noodaranna kinnistule supluskoht ja teenindav taristu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 27.05 - 25.06.2019. a Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

Seotud failid:

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Detailplaneeringu kehtestamine

Noodaranna DP olemasolev olukord
Noodaranna DP põhijoonis tehnovõrkudega
Noodaranna DP illustratiivsed vaated
Noodaranna DP kontaktvöönd
Noodaranna DP kooskõlastuste kokkuvõte
Noodaranna DP seletuskiri
Noodaranna DP situatsiooniskeem

_____________________________________________________

ROHELISE TN 11 DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre vallavalitsus  13.11.2018.a. korraldusega nr 487 on algatatud  Kolkja alevikus Roheline tn 11 (kat.tunnus 58701:002:0038)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Roheline tn 11 katastriüksust. Planeeritava ala suurus on ca 8000 m2. Planeeringu  eesmärgiks on kämpingute ja sauna rajamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

Detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

KOTI DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  07. marts 2018.a. otsusega nr 21 on algatatud  Kolkja alevikus Koti (kat.tunnus 58701:001:0330)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Koti katastriüksust  ning lähiala. Planeeritava ala suurus on 19,56 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks. Kinnistule on planeeritud ca 34 elamumaa krunti, juurdepääsuteed ning tehnovõrgud. Lisaks soovitakse vähendada rajatava puurkaevu sanitaarkaitseala 10 meetrile.

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre Vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.

Seotud failid:

Detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

KESK TN 2 DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  07. märts  2018.a. otsusega nr 22 on kehtestatud   Varnja alevikus Kesk tn 2 (Voronja) (kat.tunnus 58701:005:0220)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Kesk tn 2 katastriüksust,  kogupindala 18959 m2. Planeeringu  eesmärgiks oli Kesk tn 2 maaüksuse üksikelamu maa kruntideks jagamine, kruntidel ehitusõigse seadmine ning tehnovõrkude lahenduse planeerimine.

Seotud failid:

Detailplaneeringu kehtestamine

Voronja DP Elektrivarustuse skeem - joonis 4

Voronja DP Illustreeriv joonis - joonis 5

Voronja DP lisade sisukord 1

Voronja DP Olemasolev olukord - joonis 2

Voronja DP Põhijoonis tehnovõrkudega - joonis 3

Voronja DP seletuskiri 1

Voronja DP Situatsiooniskeem - joonis 1

_____________________________________________________

KOLKJA  PUHKEALA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  30. jaanuar  2018.a. otsusega nr 9 on kehtestatud Kolkja alevikus Puhkeala (kat.tunnus 58701:002:0090)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Puhkeala katastriüksust,  kogupindala 4,8 ha. Detailplaneeringu  eesmärgiks on ala kujundamine atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuri läbiviimise kohaks. Planeerides alale puhkekeskuse (spa hotelli), spordiplatsid, supluskoha, puhkekohad, parkla (sh autokaravani parkla) matkaraja ja paatide vettelaskmise koha rajamise.

Detailplaneering ei muuda Peipsiääre vallavolikogu 10.02.2009 määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.

Seotud failid: 

Puhkeala kinnistu DP skeem 04.12.2017

Puhkeala kinnistu DP olukord 16.10.2017

Puhkeala kinnistu DP illustreeriv

DP Eelhinnang

Kolkja puhkeala detailplaneeringu seletuskiri

Puhkeala kinnistu DP põhijoonis

_____________________________________________________

KESK TN 125 (Kapteni) DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavalitsuse  29. juuni  2018.a. korraldusega nr 308 on kehtestatud Varnja alevikus Kesk tn 125 (Kapteni) (kat.tunnus 58701:005:0092 ja 58701:005:0095)  katastriüksuse detailplaneering.

Maaüksuse planeeritud ala suurus on 1505 m2 (58701:005:0092) ja 947 m2 (58701:005:0095). Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Planeeringu lahendus on kooskõlas looduskaitseseaduse § 38 lg 3 punktis 4 sätestatud erandiga, mille kohaselt ehituskeeld ei laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele.

Seotud failid:

Detailplaneeringu kehtestamine

Kapteni DP seletuskiri

Kapteni DP illustreeriv vaade

Kapteni dp_olol olukord_A3_09.10.2014

Kapteni dp_põhijoonis_A3_09.10.2014

Kapteni dp_situatsiooniskeem_A4

_____________________________________________________

KESK TN 1 DETAILPLANEERING

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 03.12.2019 korraldusega nr 617  Kesk tn 1 kinnnistu detailplaneeringu.

Planeering hõlmab Kesk tn 1 katastriüksust ja lähiala ning planeeritava ala suurus on ca 1 ha. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

VVoO 58 Kesk tn 1 detailplaneeringu algatamine
 Kesk tn 1 Detailplaneeringu vastuvõtmine 

VVK 617 Detailplaneeringu kehtestamine Varnja Kesk tn 1
Kesk tänav 1 olemasolev olukord

Kesk tänav 1 tehnovõrkude joonis

Kesk tänav 1 kooskõlastuste kokkuvõte

Kesk tänav 1 põhijoonis

Kesk tänav 1 illustratiivne vaade

Kesk tänav 1 situatsiooniskeem

Kesk tänav 1 seletuskiri

____________________________________________________