KUREPESA DETAILPLANEERING

Peipsiääre vallavolikogu  28. märts  2018.a. otsusega nr 24 on kehtestatud   Kodavere külas Kurepesa (kat.tunnus 57601:002:0046)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Kurepesa katastriüksust,  kogupindala 3,65 ha. Planeeringu  eesmärgiks on Kodavere ja Ranna külas asuva Kurepesa  maaüksuse sihtotstarbe muutmine, kinnistule ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine. Detailplaneeringuga kavandatakse kujundada antud katastriüksusele turismitalu tegevusega seotud hooned, ehitised ja kommunikatsioonid, lisaks elumaja talunikule. Samuti on kavas välja ehitada paadislip, paatide ja süstamatkajate randumise koht, avalik ranna-ala ja autokaravanide peatusplats.

Seotud failid:

KUREPESA DP-3D illustratiivne vaade
KUREPESA DP-OLEMASOLEV OLUKORD
KUREPESA DP-PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA
KUREPESA DP-SELETUSKIRI
KUREPESA DP-SITUATSIOONISKEEM