ÕPPETOETUS

Kirjeldus

  • Toetus on perioodiline hüvitis, mida saab alates 2018/19 õppeaastast taotleda vallas elavale väljaspool valda nominaalõppeajaga päevase õppevormi gümnaasiumi/keskkooli õpilasele õppetegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

Toetuse suurus

  •  Toetuse suurus on 50 eurot.

  • Toetus määratakse sotsiaaltööspetsialisti poolt STAR-is õppeperioodi 1. septembrist kuni 31. mai eest lähtudes kinnitatud määrast ja makstakse välja igakuuliselt jooksvale kuule järgneval kuul hiljemalt 10-ndal kuupäeval avalduses näidatud isiku pangakontole.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2 
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Gümnaasiumis õppimise toetuse TAOTLUS

  • Taotlus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS

  • Koolitõend õppeaasta kohta