Kallaste Sõpruse mänguplats 

Projekti kestvus: 01.07.2019 - 06.09.2020
Toetuse summa: 22 658, 68 eurot
Omafinantseering: 5664, 68 eurot
Kogumaksumus: 28 323,36 eurot

Projekti eesmärgiks on avalikuks kasutuseks mõeldud Kallaste Sõpruse mänguplatsi parendamine, seda kasutajatele turvaliseks muutes ja kaasajastades. Projekti raames vahetatakse välja amortiseerunud mänguväljaku atraktsioonid ja paigaldatakse uued.

 

____________________________________________

Vaatetorni rajamine Kolkjasse 

Toetuse summa: 20941,44 €
Omafinantseering: 5235,36 €
Kogumaksumus: 26176,80 €

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on muuta Peipsiääre vald atraktiivseks sihtkohaks, parendada elukeskkonda ning tõsta külastajate arvu piirkonnas. Projekti raames püstitatakse ca 7m vaatetorn vaatega Peipsi järvele, Kolkjasse.

__________________________________________

Välijõusaali rajamine Alatskivile - LEADER 

Toetuse summa: 10 975,29 €
Omafinantseering: 
6 260,31 €
Kogumaksumus: 
17 235,60 €

Projekti eesmärk:
Projekti tulemusel laieneb Alatskivi alevikus vaba aja veetmise võimaluste valik, sest rajatud on kaasaegne ja mitmekülgsete lahendustega välijõusaal, mis on sobilik nii noortele, täiskasvanutele, kui eakatele.

 

____________________________________________

Varamõisa kergliiklustee rajamine 

Projekti nr: EU52108
Projekti periood: 14.04.2018 - 06.09.2019
Toetuse summa: 320 431,59 eurot
Omafinatseering: 56 546,76 eurot
Kogumaksumus: 376 978,35 eurot

Projekti eesmärk: 
Rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega 1 755 meetrit valgustatud kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga, tagades nii keskuse ja tagamaa vahelise ühenduse. Projekt aitab kaasa toimepiirkondade ühendamisele ning töökohtade ning teenuste kättesaadavusele

Projekti tulemusel:
1. Paranevad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks nii keskuse (Vara, Tartu) ning tagamaa vahel kui ka töötajate elukoha ning valla suurima tööandja (Vara saeveski) asukoha vahel.
2. Paraneb liiklusturvalisus.
3. Mitmekesistuvad aktiivse vaba aja veetmise võimalused kohalikele.
4. Paraneb jalgrattaturistide ohutu ligipääsetavus huviväärsustele rahvusvahelisel marsruudil VisoEst by Bike, mille väljaehitatud puhkeplats asub kavandatava kergliiklustee lõpus.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: Väino Kivirüüt tel. 50 41 491, e-post: vaino.kiviruut@peipsivald.ee

 

____________________________________________

Kolkja puhkeala parendamine - LEADER

Toetuse summa:  4 542,52 €
Omafinatseering: 1135,63 €
Kogumaksumus: 5 678,15 €

Projekti eesmärk: 
Parendada Kolkja puhkeala mitmekesiste väliatraktsioonidega, mille tulemusel kujuneb ala atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse ja kultuuri läbiviimise kohaks. Ala saab turvalisemaks, sest parendatakse olemasolev ala. Seega, projekt võimaldab tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid, tutvustada Tartumaad ja Peipsi äärset piirkonda, kui perepuhkuse ja aktiivse puhkuse veetmise koht.

___________________________________________
 

Vanausuliste kultuuri õpetus Kolkja Koolis

Toetuse summa:  2314,60 €
Omafinatseering: 408,46 €
Kogumaksumus: 2723,06 €

Projekti eesmärk: 
Projekti üldine eesmärk on vanausuliste kultuuri ja traditsioonide edasiandmine, samuti kirikuslaavi keele säilitamine läbi vanausuliste kultuuriõpetuse korraldamise.  Projekt aitab taastada sidemed noorte ja nende etnilise grupi juurte vahel, aidates kaasa vanausuliste kultuuri säilimisele, piirkonna kultuuri- ja looduspärandi väärtustamisele ja eksponeerimisele

Peipsiveere programm

___________________________________________

Kolkja Rahvamaja maaküttele viimine 

Toetuse summa: 28 301,74 eurot
Omafinatseering: 4 994,42 eurot
Kogumaksumus: 33 296,16 eurot

Peipsiveere programm

___________________________________________

Alatskivi mõisapargi ala kujundamine 

Toetuse summa: 5496,66 eurot
Omafinatseering: 970 eurot
Kogumaksumus: 6466,66 eurot

___________________________________________

Revival of Industrial heritage for tourism development (Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks)

Projekti periood: 01.05.2017 - 30.04.2019
Toetuse summa: 24 474,50 eurot
Omafinatseering: 4 495,50 eurot
Kogumaksumus: 29 970,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Endiste tööstushoonete taastamine ja kaasajastamine turismiobjektideks erinevatele sihtrühmadele (nt pered, üksikreisijad, tehnikahuvilised, kooligrupid jpt). Tööstuspärandi projektiga investeeritakse objekti kaasajastamisse ning koostöös Eesti ja Lätiga luuakse uus turismitoode – Tööstuspärandi marsruut Eestis ja Lätis ning tehakse turundustegevused.

Projekti kaasrahastatab INTERREG (Eesti-Läti programm 2014-2020)

____________________________________________

Pontoonsilla ja päevitus-, kalastusplatvormide paigaldamine Alatskivi paisjärvel

Projekti periood: 01.04.2017- 30.08.2018
Toetuse summa: 7681,00 eurot
Omafinatseering: 854,44 eurot
Kogumaksumus: 8534,44 eurot


Projekti eesmärk: 
Parandatakse piirkonna enam kasutatud suplus- ja kalastuskohta. Luuakse vaba aja veetmise avalik ruum, kus saab ujuda, päevitada, kala püüda, palli mängida, lastega rannas olla ja nautida suvemõnused.

Projekti kaasrahastatab EMKF.

____________________________________________

Hundikuristiku kivisilla taastamine

Projekti periood: 01.05.2018 – 30.11.2018
Toetuse summa: 4512,00 eurot
Omafinatseering: 
00,00 eurot
Kogumaksumus: 
4512,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Tagada Alatskivi matkarajal turvaline liikumine. Hundikuristiku jalakäijate sillakese maakivid on paigast ära nihkunud ja käigukohal on auk, kuhu võib sisse kukkuda.

Projekti kaasrahastatab KIK.

____________________________________________

Karakatitsa 2018 ja Sibula- ja kalalaat 2018

Projekti periood: 01.01.2018 - 31.12.2018
Toetuse summa: 6124,00 eurot
Omafinatseering: 
920,00 eurot
Kogumaksumus:
 5204,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Antud projektiga soovitakse mitmekesistada Kallaste linna ja kogu Peipsiveere piirkonna kahe kultuurisuursündmuse, Kallaste Karakatitsa 2018 ja Kallaste Kala- ja Sibulalaat 2018, programmi. Kuigi mõlemad üritused on pikaajalise traditsiooniga ning on aastast aastasse huvi pakkunud nii külastajatele kui ka osalejatele, tunnevad ürituse korraldajad vajadust tuua nende programmi sisse rohkem kohaliku rahvakultuuri pärandit, tagamaks kohalike traditsioonide tutvustamise ja säilimise.

Projekti kaasrahastatab EAS.

____________________________________________

Alatskivi jäätmejaama rajamine

Projekti nr: 2014-2020.4.03.18-0248
Projekti kestvus: 01.03.2019 - 01.07.2020
Toetuse summa: 170 812,00 eurot (Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus)
Omafinantseering: 56 938,62 eurot
Kogumaksumus: 227 750,62 eurot

Kontakt: Maimu Arro, telefon 517 7824, e-post maimu.arro@peipsivald.ee
Projektijuht: Kristi Võsa, MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus, telefon 527 3933, e-post iejhk@hot.ee

Projekti eesmärk:
Peipsiääre valda Alatskivi alevikku Päiksi tee 2a rajatakse jäätmejaam. Projekti eesmärgiks on Peipsiääre valla jäätmekäitluse, sh jäätmete liigiti kogumise ja ohtlike jäätmete kogumise edendamine ning võimaldada inimestel lihtsalt ja mugavalt sorteeritud jäätmeid üle anda. Plaanitav tegevus peaks omakorda vähendama keskkonna reostamist ja risustamist ja suurendama taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

____________________________________________

Alatskivi kooli rekonstrueerimine

Projekti periood: 01.01.2016 - 31.08.2019
Toetuse summa: 1 319 206,80 eurot
Omafinatseering: 232 801,20 eurot
Kogumaksumus: 1 552 008,00 eurot

Projekti eesmärk: 
Projekti eesmärk on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Teostatavad tegevused on õppehoone rekonstrueerimine ja õppehoone sisustamine.

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

____________________________________________

Alatskivi Kunstide Kooli reorganiseerimine

Projekti nr: EU52190
Projekti periood: 01.09.2018 -30.12.2019

Toetuse summa: 120 000 eurot
Omafinatseering: 208 462.16 eurot
Kogumaksumus: 328 462.16 eurot

Projekti eesmärk: 
Teenuste säästlik korraldamine, selleks koondatakse teenused ühte multifunktsionaalsesse hoonesse-koolihoonesse, kus asuvad üldhariduskool, huvikool ja raamatukogu.Keskkooli ümberkorraldamisel põhikooliks võimaldab loobuda pea täielikult olemasoleva hoone kolmanda korruse kasutamisest üldhariduse andmisel, mis ümberehitatuna on sobilik huvihariduse andmiseks.Teenused on ühes hoones, koolilastel mugav liikuda ühest koolist teise.

Projekti kaasrahastatakse EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist.