KÜTTETOETUS

Kirjeldus

Küttetoetust võimaldatakse küttematerjali maksumuse hüvitamiseks üks kord eelarve-aastas ahiküttega eluruumis üksi elavatele 70. aastastele ja vanematele eakatele ja/või töövõimetuspensionäridele, raske või sügava puudega isikutele, osalise või puuduva töövõimega isikutele, kelle netokuusissetulek on kuni kahekordne riiklik toimetulekupiir ning neile ei ole küttekulusid hüvitatud riikliku toimetulekutoetusega.

Toetuse suurus

  • Küttetoetus kuni 100 eurot eelarveaastas

  • Toetuse määramise või mittemääramise otsustab sotsiaalkomisjon, lähtudes abivajaduse hindamise käigus kogutud infost, toetusteks eraldatud vahenditest ning toetuse piirmäärast.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu 30.01.2018 määrus nr 2
"Sotsiaaltoetuste määramise ja maksime kord Peipsiääre vallas"

Kontaktisik. RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud
  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid
  • Vormikohane TAOTLUS
  • Kuludokumendid