VÕIDU-SADAMA DETAILPLANEERING

Kallaste Linnavolikogu 30.11.2012 otsusega nr 30 on kehtestatud Kallaste linnas asuva Sadama tn 1, 2, 3, Võidu tn 41 ja nende lähiümbruse, Võidu tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering.

Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on:
- puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine;
- Sadama tn 1, 2 ja 3 ning Võidu tn 41 kinnistute hoonestusõiguse määramine;
- maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine;
- ehituskeeluvööndi vähendamine.
 

Seotud failid:

Võidu - Sadama DP põhijoonis
Võidu - Sadama DP maakasutus
Võidu - Sadama DP tehnovõrgud
Võidu - Sadama DP seletuskiri
_____________________________________________________

VÕIDU- TÖÖSTUSE - LIIVA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kallaste Linnavolikogu 08.06.2011 otsusega nr 13 on kehtestatud Kallaste linnas asuva Tööstuse tn 1 ja Võidu tn 119 kinnistute, Võidu tänava, Liiva tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering.

Planeeringu eesmärkideks vastavalt lähtetingimustele on:

-    puhkealale ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine;

  • maakasutustingimuste ja maa-ala ehitusõiguse määramine;
  • tehnovõrkude ja –rajatiste paiknemise määramine;

-    juurdepääsu tagamine Võidu põik 1 kinnistule.


Seotud failid:

Võidu-Tööstuse-Liiva DP olukord
Võidu-Tööstuse-Liiva DP põhijoonis
Võidu-Tööstuse-Liiva DP maakasutus
Võidu-Tööstuse-Liiva DP tehnovõrgud
Võidu-Tööstuse-Liiva DP seletuskiri