2021. aasta huvihariduskavade esitamine

30.11.2020 tähtaeg Peipsiääre valla hallatavate üldharidusasutuste, huvikooli, noortekeskuste ja juriidiliste isikute (teenuse osutajate) 2021 kalendriaasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse esitamiseks.
Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna Peipsiääre Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@peipsivald.ee
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse vormi saab alla laadida SIIN

21. oktoobril toimuv veebinar (kl 10-12) on mõeldud kõigile huvitujatele, tutvustab toetuse seniseid tulemusi, tuletab meelde olulisemaid aspekte toetuse kasutamise juures ning toob eetrisse huvialavaldkondade, noorte ja KOV esindajate hääle. See on veebinar, kus saab ülevaateid toetusega seotud aspektidest, kuulda teiste kogemusest ja küsida küsimusi.
Registreerimine avatud kuni 19. oktoober kell 15.00 lingil https://entk.ee/toetused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-omavalitsustele/

___________________________________________________________________________

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetus noortele vanuses 7-19 aastat

Toetus eraldatakse valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest. Toetust eraldatakse olemasolevate vahendite jätkumiseni.

Taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 31. detsember (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).

Alla 18-aastase lapse puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusele lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad.

Toetuse sihtgrupp:

Peipsiääre vallas rahvastikuregistri andmetel elavad ja/või Peipsiääre valla üldharidusasutustes õppivad noored vanuses 7-19 aastat, nende seaduslikud esindajad, kellest vähemalt üks on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanikud toetuse taotlemise kalendriaasta seisuga.

Toetus eraldatakse nimetatud sihtrühmale järgmiste kulude katteks:

1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool) õppetasu esitatud kuludokumendi alusel;

2) huvitegevuses osalemise osalustasu esitatud kuludokumendi alusel;

3) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu esitatud bussipiletite või kütusekuluarvete ja sõidupäeviku alusel.

4) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine, kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;

5) laagrites, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;

6) toetust ei eraldata Peipsiääre valla hallatavate asutuste ja huvikoolide huviringides osalustasu kompenseerimiseks.

TOETUSE TAOTLUSE VORM ON LEITAV SIIN!

___________________________________________________________________________

12.11.19 Infopäev „Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise põhimõtted"

12.11.19 toimus Kolkja Rahvamajas infopäev teemal „Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise põhimõtted", kus käsitleti olulisi huvihariduse ja huvitegevuse riikliku täiendava toetusega seotud teemasid, sh saadi ülevaadet Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse hetkeolukorrast ning arutleti toetuse taotleja vaatenurgast muutmist vajavad kitsaskohad tegevuste elluviimisel, ellu viidud tegevuste analüüsimisel ja tegevuskava koostamise eel. Ettekandega ja arutelu kokkuvõttega on võimalik tutvuda lingil SIIN.

Väljatöötamisel on Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord. Ootame dokumendile huvihariduse ja huvitegevuse teenuse osutajatelt kommentaare hiljemalt 20. novembriks 2019 kl 12:00 lingil SIIN.

30.10.2019 tähtaeg Peipsiääre valla hallatavate üldharidusasutuste, huvikooli, noortekeskuste ja juriidiliste isikute (teenuse osutajate) 2020 kalendriaasta huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse esitamiseks.

Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatuna Peipsiääre Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@peipsivald.ee

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse vormi saab alla laadida lingil SIIN

 

22.10.19 kell 10-12.00 Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse veebiseminar

Veebiseminaril käsitletakse olulisi huvitegevuse ja huvihariduse riikliku täiendava toetusega seotud teemasid, sh näidatakse uuendusi digitaalses keskkonnas. Registreerimine avatud kuni 21. oktoober kell 15.00

 ___________________________________________________________________________

Peipsiääre valla huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetuse taotlemise kord

Peipsiääre valla huvihariduses ja huvitegevuses osalevate noorte ja võimaluste arv seisuga 01.10.2019 (SIIN)