« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Peipsiääre vallavalitsuse  03. detsember  2019.a. korraldusega nr 628 on algatatud  Kõdesi külas Kungla (kat.tunnus 12601:004:0351)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Kungla katastriüksust. Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha. Planeeringu eesmärgiks kinnistu jagamise kruntideks, maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatav planeering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga ning lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.