« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre Vallavalitsus kehtestas 03.12.2019 korraldusega nr 617  Kesk tn 1 kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on kokku 1,3 ha, millest 4551 m2 on Kesk tn 1 maaüksus ja ülejäänud ala reformimata riigimaa. Planeeringu eesmärgiks on detailplaneeringuala ulatuses moodustada viis elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt (puurkaevu tarbeks), kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.