« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest (Kesk tn 1, Peipsiääre piirkond)

Peipsiääre Vallavalitsus võttis 04.09.2019 korraldusega nr 417 vastu Kesk tn 1 kinnnistu detailplaneeringu.

Planeeritava ala pindala on kokku 1,3 ha, millest 4551 m2 on Kesk tn 1 maaüksus ja ülejäänud ala reformimata riigimaa. Planeeringu eesmärgiks on detailplaneeringuala ulatuses moodustada viis elamumaa sihtotstarbega krunti ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt (puurkaevu tarbeks), kruntidele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

 Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 23.09 - 06.10.2019. a ja avalik arutelu 09.10.2019 kell 10:00 Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.