Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 8. juunil 2018 kell 09:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 8. juunil 2018 kell 09:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

PÄEVAKORD

1. Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

2. Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine/sotsiaaltoetuse taotluse rahuldamata jätmine (5)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

3. Sotsiaalteenuse määramine (2)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

4. Ehitusloa väljastamine (3) 
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

5. Pakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

6. Kasutusloa väljastamine (2)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

7. Peremehetute ehitiste arvelevõtmine
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

8. Projekteerimistingimuste väljastamine (2)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

9. Alatskivi Vallavalitsuse korralduste 06.10.2017 nr 256-262 ja 02.02.2016 korralduse nr 24 muutmine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

10. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamine (3)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

11. Katastriüksuste koha-aadresside muutmine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

12. Punikvere külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

13. Hajaasustuse programmi toetuslepingute täitmise aruannete heakskiitmine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Maimu Arro

14. Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Maimu Arro

15. Kaeveloa väljastamine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Maimu Arro

16. Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu sõlmimine (õpilaskodu kulud)
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

17. Valla vapi kasutamiseks loa andmine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

18. Peipsiääre valla raamatukogude töö kaardistamise ja asutuste ümberkorraldamist ettevalmistava komisjoni tööaruande kinnitamine
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

19. Valduse vabastamise nõude esitamine
Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt

20. RMK külastusala külastuskorralduskava töörühma liikme nimetamine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

21. Autoriõiguste varaliste õiguste loovutamise lepingu sõlmimine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

22. Tegevustoetuse eraldamine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

23. G.G. avaldus läbivaatamine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader

24. Riigitee 43 Aovere-Kallaste-Omedu lõigu ümberehituseks kokkuleppe sõlmimine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov