Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 16. mail 2018 kell 09:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 16. mail 2018 kell 09:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

PÄEVAKORD

1. Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine/sotsiaaltoetuse taotluse rahuldamata jätmine (14)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

 
2. Hoolduse korraldamine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk
 
3. Sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine (2)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk
 
4. Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk
 
5. Peipsiääre valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste hoolekogude koosseisu kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
6. Teise omavalitsusüksuse huvikoolis õppivate õppurite koolituskulude katmine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
7. Anna Haava nim. Pala Lasteaed-Põhikooli hooajaline sulgemine koolieelse lasteasutuse osas
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
8. Koolieelsete munitsipaallasteasutuste 2017/2018. õppeaasta lõpetajate nimekirjade ja kinkepaki väärtuse kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
9. Põhikooli- ja gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta lõpetajate tublimate õpilaste vallavanema vastuvõtu kinkepakkide väärtuse kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
10. Kallaste piirkonna huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava huviringide ja eelarve muudatuste kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
11. Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) toetuse noorte kaasamise tegevuskava kinnitamine
Ettekandja haridus- ja noorsootööspetsialist/ osakonna juhataja Pille Lille
 
12. Ehitusloa väljastamine (3)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre
 
13. Peremehetute ehitiste arvelevõtmine
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre
 
14. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre
 
15. Pakkumuse edukaks tunnistamine (Koosa Lasteaia katusetööd)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre
 
16. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
17. Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (3)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
18. Kohanimede määramine/muutmine (2)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
19. Kinnistute piiride muutmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
20. Maa maksustamishinna arvutaja määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
21. Nõustumine maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
22. Mittenõustumine maaüksuse riigi omandisse jätmisega
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
23. Peipsiääre Vallavalitsuse korralduse 22.märts 2016 nr 18 „Maade tagastamisest" muutmine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
24. Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
25. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse, piiride ning maaüksuse koha-aadressi määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves
 
26. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ning maa eest kompensatsiooni määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves