« Tagasi

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 21. veebruaril 2018 kell 13:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub 21. veebruaril 2018 kell 13:00 Peipsiääre vallavalitsuses (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa)

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1.    Sotsiaaleluruumide üürilepingute pikendamine (2)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

2.     Sotsiaalteenuse määramine (koduteenus)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

 3.    Sotsiaaltoetuste taotlemiseks avalduste vormide kinnitamine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

4.     Ühekordse sotsiaaltoetuse määramine/ sotsiaaltoetuse taotluse rahuldamata jätmine (6)
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

 5.   Vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni moodustamine
Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk

 6.   Projekteerimistingimuste väljastamine (4)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

7.    Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine riigihankes (viitenumber 194634) „Bussi ostmine kasutusrendiga"
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre 

8.    Ehitusloa väljastamine (2)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre

 9.   Kasutusloa väljastamine (2)
Ettekandja ehitusspetsialist Raimond Võimre 

10.  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

 11.  Munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (2)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves 

12.   Katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe  määramine (3)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

13.    Nõustumine kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamisega, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

14.   Vaba metsamaa erastamine (2)
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves 

15.   Lähiaadresside muutmine
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves

16.  Mittenõustumine  maaüksuste riigi omandisse jätmisega
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves 

17.  Nõustumine  maaüksuste riigi omandisse jätmisega 
Ettekandja maakorraldaja Tõnu Ilves 

18.  Korralduse muutmine (lehepinna reklaam)
Ettekandja infospetsialist Viktoria Arro

19.  Õpilaskoha ja lasteaiakoha tegevuskulu maksumuse kinnitamine Peipsiääre valla haridusasutustes 2018. aastaks
Ettekandja finantsjuht Mirje Põld

 20.  Peipsiääre valla Kallaste linna veopiirkonnas asuva olmejäätmete valdaja  korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks kinnitamine
Ettekandja keskkonnaspetsialist Maimu Arro

21.   Tegevustoetuse taotlus (2)
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

22.   Käsunduslepingu sõmimine (aadressiandmete süsteemi korrastamise teenus)
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

23.   Sild- ja kaasfinantseerimise taotluse läbivaatamine
Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

24.  Tervisekeskuse ehitamine
Ettekandja Aleksandr Širokov

25.  Avaliku ürituse korraldamine Kallaste linnas
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

26.  Munitsipaaleluruumi üürile andmine
Ettekandja abivallavanem Peeter Kiuru

27.  Seinakaartide tellimine
Ettekandja vallasekretär Jekaterina Aader