« Tagasi

Teade detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest

Peipsiääre Vallavolikogu tunnistas 07.10.2020 kehtetuks Kallaste Linnavalitsuse 24.08.2009 korraldusega nr 62 kehtestatud Võidu tn 104, Rahu ja Võidu tänavate vahelise ala detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks oli planeeringualale sihtotstarbe, ehitusõiguse ning tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine veevarustus- kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kehtetuks tunnistati kehtetuks kogu maaüksusele planeeritud krundistruktuur ning muud planeeringuga määratud tingimused.