KODUTEENUS

Kirjeldus

  • Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Peipsiääre vallas elavad isikud, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja 

          1) kellel puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad;
          2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule koduteenuseid tagama (vaid põhendatud juhul).

  • Koduteenuse osutamisel abistab hooldustöötaja isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. 
  • Koduteenuse raames isikule soetatavate kaupade või osutatavate teenuste eest tasub abivajav isik ise.

Teenuse maksumus

KODUTEENUSTE HINNAD

PAKETT NR 1  -  5 eurot kuus või 1,25 eurot kord ning sellesse kuuluvad:
1. abivajaja kodu külastamine, teabe vahendamine;
2. toiduainete ja esmatarbekaupade ostmine ja koju toomine;
3. ravimite ja abivahendite ostmine ja koju toomine;
4. perearsti koju kutsumine, abistamine raviasutuse külastamisel;
5. maksete tasumise korraldamine;
6. abistamine toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel.

PAKETT NR 2  - 7 eurot kuus või 2 eurot kord ning sellesse kuuluvad lisaks Paketi nr 1 loetletud toimingud:
1. ahikütte korral puudega varustamise korraldamine,kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine eluruumist;
2. veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
3. olmejäätmete väljaviimine eluruumist.
___________________________________

TUGITEENUSTE HINNAD

  • Koduteenuste all nimetatud ühekordsed teenused abivajajale on 2 eurot kord
  • Vallavalitsuse transpordi hind abivajajale eriarsti või põhjendatud transpordi kasutamiseks on 0,20 eurot/km

_______________________________

Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele tasuta, kui koduteenuseid taotlev isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised mõjuval põhjusel koduteenuste eest tasuma.

Kestvus

Vallavalitsus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu määrus 30.05.2018 nr 24 "Koduteenuste osutamise kord ja tingimused"

Kontaktisik

RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid

1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta), sh kulutusi tõendavad dokumendid;
3) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;

4) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).