HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2021. aastal.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2016-2020)  programmist saadud toetuse summa.Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33 % projekti abikõlblikest kuludest.Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsiline isik, kes vastab kõigile  järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on  taotleja esitamise aasta 1.jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotluste esitamise ajavahemik  1. veebruar - 1. aprill 2021.

Peipsiääre vallavalitsuse kontaktisik on Gerda Ustimenko (tel: (+372) 5700 0004; e-mail: gerda.ustimenko@peipsivald.ee).

Taotlemise täpsemad tingimused ja abimaterjal RTK kodulehel

Hajaasustuse programmi programmdokument ja taotlusvormid

TAOTLUSVORM 

GARANTIIKIRJA NÄIDIS

PROJEKTI EELARVE

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI ARUANDEVORM 

KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE VALDKONNA TEGEVUSTE KIRJELDUS

VEESÜSTEEMIDE VALDKONNA TEGEVUSTE KIRJELDUS

JUURDEPÄÄSUTEE VALDKONNA TEGEVUSTE KIRJELDUS

AUTONOOMSETE ELEKTRISÜSTEEMIDE VALDKONNA TEGEVUSTE KIRJELDUS

ARVUTAMISE ABIMEES