ELURUUMI TAGAMINE

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruumi võib taotleda eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on üks aasta enne taotluse esitamist olnud Peipsiääre vald.

Teenuse maksumus

  •  Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus.

  • Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud proportsionaalselt üürniku poolt kasutatavate eluruumide suurusele vastavalt esitatud arvetele.

Kestvus

  • Vallavalitsus teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.

  •  Leping sõlmitakse 30 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse andmisest arvates. 

Õigusaktid

Peipsiääre Vallavolikogu määrus 20.06.2018 nr 30 "Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord"

Kontaktisik

RUTT PIRK - Peipsiääre valla sotsiaalosakonna juhataja 
Telefon:  (+372) 502 5231
E-post:    rutt.pirk@peipsivald.ee

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

  • Täita vormikohane TAOTLUS
    Taotlusvorm on saadaval Peipsiääre Vallavalitsuses ja Peipsiääre valla teeninduskeskustes.

  • Avaldus esitada Peipsiääre Vallavalitsusele (Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 või e-posti aadressile vald@peipsivald.ee)

Vajaminevad dokumendid

1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta), sh kulutusi tõendavad dokumendid;

3) vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid