URTSI DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine

Peipsiääre vallavalitsuse  28.11.2018.a. korraldusega nr 546 on algatatud  Nina külas Urtsi kinnistu 1872204 detailplaneering.
Planeering hõlmab Urtsi kinnistut. Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning hoonetele olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

_____________________________________________________

ASTANGU (KRAAVISOO) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  20. juuni  2018.a. otsusega nr 59 on algatatud  Pusi külas Astangu (Kraavisoo) (kat.tunnus 12601:002:0028)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Astangu katastriüksust ning planeeritava ala suurus on 0,3 ha. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Lisaks soovitakse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 50 meetrile.

Koostatava planeeringu lahendus eelhinnangu alusel ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

VVoO 59 Astangu (Kraavisoo) detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

PARKLA DETAILPLANEERING

Teade detailplaneeringu kehtestamine
Peipsiääre vallavalitsuse  13.11.2018.a. korraldusega nr 488 on kehtestatud Alatskivi alevikus Parkla  (kat.tunnus 12601:001:0211)  katastriüksuse detailplaneering.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu vastuvõtmine
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha asub Alatskivi alevikus. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 15.10 - 28.10.2018. a Peipsiääre Vallavalitsuse kantseleis.

Detailplaneeringu algatamine
Alatskivi vallavolikogu  20.01. 2017.a. otsusega nr 3 on algatatud  Alatskivi alevikus Parkla (kat.tunnus 12601:001:0211) katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Parkla katastriüksust ja planeeritava ala suurus on 8511 m². Detailplaneeringu  eesmärgiks on planeeringualal muuta maaüksuse sihtotstarvet (70%transpordimaa ja 30 % ärimaa),et luua tingimused turuplatsi, kaubanduskeskuse ja parkla rajamiseks ning muuhulgas ärimaale ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringu algatamise ettepaneku tegija: Alatskivi vallavolikogu eelarve-majanduskomisjon

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest johtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Alatskivi vallavolikogu 20.12.2007 määrusega nr 19 kehtestatud Alatskivi valla üldplaneeringut.

Seotud failid:

Parkla dp volikogu otsus

Parkla dp vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamise korraldus 28.august 2018 nr 394
Alatskivi alevikus asuva Parkla maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise korraldus 13. november 2018 nr 488 
Parkla dp illustratiivsed vaated
Parkla dp kooskõlastuste kokkuvõte
Parkla dp olemasolev olukord
Parkla dp põhijoonis
Parkla dp seletuskiri
Parkla dp situatsiooniskeem
Parkla dp tehnovõrgud

_____________________________________________________

PIKK TN 18 (NINA KÜLAS) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  20. juuni  2018.a. otsusega nr 57 on algatatud  Nina külas Pikk tn 18 (kat.tunnus 12601:006:0203)  katastriüksuse detailplaneering.

Planeering hõlmab Pikk tn 18 katastriüksust ja lähiala ning planeeritava ala suurus on ca 6000 m2. Planeeringu  eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja ärimaaks, et rajada  puhkeala. Lisaks Elumaja ja saunamaja pererahva tarbeks. Juurdepääsuteede ning parkimiskohtade (ca 8 kohta) rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks.

Seotud failid:

VVoO 57 Pikk tn 18 detailplaneeringu algatamine

_____________________________________________________

PÄIKSI TEE 2C (ALATSKIVI ALEVIKUS) DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu algatamine
Peipsiääre vallavolikogu  30. november  2017.a. otsusega nr 22 on algatatud  Alatskivi alevikus Päiksi tee 2c (kat.tunnus 12601:001:0245)  katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Päiksi tee 2c katastriüksust  ning lähiala ja planeeritava ala suurus on 3271 m². Detailplaneeringu  eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine.

Koostatava detailplaneeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest juhtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande  koostamiseks (KSH).

Detailplaneering ei muuda Alatskivi vallavolikogu 20.12.2007 määrusega nr 19 kehtestatud Alatskivi valla üldplaneeringut.

Seotud failid:

VVoO 22 DP algatamine Päiksi tee 2c